Guds ovillkorliga kärlek Del 1 / God's Unconditional Love Part 1

Referat: Vad skiljer pelaren av Guds ovillkorliga kärlek från den allmänna välgörenheten? Vad är byggstenarna i denna pelare? Hur vet du att du ger Guds ovillkorliga kärlek till en döende värld och inte bara den allmänna välgörenheten?

Summary: What differentiates the pillar of God’s unconditional love from common charity? What are the building blocks of this pillar? How do you know you are giving God’s unconditional love to a dying world and not just common charity?

Guds ovillkorliga kärlek Del 2 / God's Unconditional Love Part 2

Referat: Förståelsen av konceptet och den andliga betydelse av de första frukter; Guds betoning på förstlingar; Kyrkan i den yttre förgården i templet i Jerusalem; Varför ska kyrkan följa Simeons exempel (Luk. 2:25-35) vid denna midnatt timme?


Summary: Understanding the concept and spiritual significance of first fruits; God’s emphasis on firstbornhood; The church at the Outer Courts of the Temple in Jerusalem; why should the church follow Simeon’s example (Lk. 2:25-35) at this midnight hour?